QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA TRONG TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bắc Giang; Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên. Để thực hiện tốt việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trong nhà trường; Trường THCS Hồng Thái đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống bệnh  nhà trường.

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI

------------------

Số: 02 /QĐ - HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hồng Thái, ngày 05  tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Về việc thành lập Ban chỉ đạo trường THCS Hồng Thái phòng, chống dịch bệnhCorona gây ra

---------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-PGD  ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Phòng GD huyện Việt Yên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Xét đề nghị của Tổng phụ trách đội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo trường THCS Hồng Thái phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Thân Thế Hải               – Hiệu trưởng       - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Hữu Chiến      – Phó hiệu trưởng - Phó ban

3. Ông Vũ Tuấn Hải                – CTCĐ                  - Ủy viên

4. Ông Nguyễn Văn Tài          – TPTĐ                   - Ủy viên

5. Bà Vũ Thị Phương              – CB phụ trách YT - Ủy viên

6. Ông Nguyễn Văn Hợp         – TP Tổ KHTN      - Ủy viên

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Hiệu trưởng:

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ phận trong nhà trường trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên toàn quốc.

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường phòng, chống dịch bệnh này.

2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện; đôn đốc các thành viên trong nhà trường thực hiện các chỉ đạo của Hiệu trưởng.

3. Hàng ngày báo cáo Hiệu trưởng về tình hình dịch bệnh.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT Việt Yên và phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Các thành viên của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Các thành viên: Th hiện

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Thân Thế Hải

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 86
Năm 2021 : 86